a story lives forever
Register
Sign in
Form submission failed!

Stay signed in

Recover your password?
Register
Form submission failed!

Web of Stories Ltd would like to keep you informed about our products and services.

Please tick here if you would like us to keep you informed about our products and services.

I have read and accepted the Terms & Conditions.

Please note: Your email and any private information provided at registration will not be passed on to other individuals or organisations without your specific approval.

Video URL

You must be registered to use this feature. Sign in or register.

NEXT STORY

The Aurora legend

RELATED STORIES

Joseph Brodsky in exile
Tomas Venclova Poet
Comments (0) Please sign in or register to add comments

I should go back and say something about [Joseph] Brodsky's life. Brodsky was a popular underground poet, his poetry was almost never published in the official press but his verse was written down, read and people would learn it off by heart, recite it and he became too well known and the authorities didn't like that. They accused Brodsky of being a parasite, of not having a job and said that he should be forced to take a job. And the court decided that he be exiled to the north of Russia to a kolkhoz or collective farm, to be there and do a useful job. He spent some time there… he was sentenced to five years exile on that collective farm but there was a great noise made, lots of people began to defend him, [Anna] Akhmatova amongst them – including some writers in the West – to put pressure on the authorities to free him. And after two years they let him go. It was there in exile that he became a great poet, it was there that he wrote probably almost all of his best poems. After that he returned to Leningrad, lived there for some time, but foreigners visited him all the time, he was very famous, his books were published in the West, they were banned in Russia. It is true that an offer was made to publish a book of his work in Russian but with the condition that there should be a poem about Lenin in it. He refused and so his book never came out. And after that he was told that if he went on acting like that they couldn't guarantee... that they couldn't guarantee anything. The state security service said that they would most probably arrest him again and that the best thing he could do was to go to the West. ‘Many Jews', they said, ‘are now being allowed to leave for Israel. Put in a request that you want to go to Israel'. Brodsky's answer was, ‘I don't want to go to Israel, I don't feel that I'm a Jew. Even though that's what I am in origin but I feel that I'm a Russian, a Russian poet, the Russian language is important to me, my Russian environment, literary and otherwise, and I don't want to leave at all'. Well, then the state security service said, ‘You can blame yourself if something bad happens to you'. Brodsky went to his friends, as well as to me, to ask what he should do. Everyone said go. Well, his time in emigration was successful, he became very famous in the West, he won the Nobel Prize, became a university professor and, so to speak, didn't do badly. Far from it.

Reikėtų grįžti atgal papasakoti apie Brodskio gyvenimą. Brodskis buvo toks populiarus pogrindžio poetas, jo eileraščių beveik nespausdino viešojoj spaudoj, bet jo eiles persirašinėjo, skaitė, mokėsi atmintinai žmonės, deklamuodavo ir pasidarė per daug garsus, tai valdžiai nepatiko, apkaltino Brodskį, kad jis yra parazitas, kad jis neturi jokio darbo, ir kad jį reikia prievarta įdarbinti. Ir teismas nutarė jį ištremti į Šiaurės Rusiją, į kolchozą arba kolūkį, kad tenai jisai būtų, dirbtų naudingą darbą. Jis ten išbuvo... jis buvo nuteistas penkeriems metams tokios tremties į kolūkį, bet kilo didelis triukšmas, jį pradėjo daug kas ginti, tame tarpe Achmatova, tame tarpe kai kurie Vakarų rašytojai, spausti valdžią, kad jį paleistų. Ir po dvejų metų jį paleido. Ten tremtyje jis ir virto didžiu poetu, jis ten parašė turbūt beveik ir geriausius savo eilėraščius. Po to jis grįžo į Leningradą, ten kurį laiką gyveno, bet pas jį visą laiką lankėsi užsieniečiai, jis buvo labai garsus, jo knygos buvo leidžiamos Vakaruose, Rusijoj nebuvo leidžiamos. Tiesa, jam siūlė išleisti knygą rusiškai, Maskvoje, bet su sąlyga, kad ten butų eileraštis apie Leniną. Jis atsisakė. Na ir jo knyga taip ir neatsirado. O po to jam buvo pasakyta, kad jeigu tu ir toliau šitaip elgsiesi, tai mes už nieką, mes nieko tau gero negalim garantuoti, Saugumas jam pareiškė, ir greičiausiai vėl areštuosime, ir geriausia tu važiuok į Vakarus. Dabar, reiškia, daugelis žydų yra leidžiami į Izraelį, paduok pareiškimą, kad nori išvažiuoti į Izraelį. Brodskis į tai pasakė- aš į Izraelį nenoriu, aš nesijaučiu žydas. Aš, nors ir esu tos kilmės, bet jaučiuosi rusas, rusų poetas, man svarbi rusų kalba, rusiška aplinka – literatūrinė ir kitokia – ir aš važiuoti visiškai nenoriu. Na, tada, pasakė saugumiečiai, kaltinkite pats save jeigu kas nors blogo su jumis atsitiks. Brodskis kreipėsi į bičiulius, taip pat ir į mane, klausdamas ką jam daryti. Visi jam pasakė – važiuok. Na ir jo emigracija buvo sėkminga, jis vakaruose labai išgarsėjo, gavo Nobelio premiją, virto universiteto profesoriumi ir, taip sakant, nepražuvo, anaiptol nepražuvo.

Born in 1937, Tomas Venclova is a Lithuanian scholar, poet, author and translator of literature. He was educated at Vilnius University and later at Tartu University. As an active participant in the dissident movement he was deprived of Soviet citizenship in 1977 and had to emigrate. Between 1977 and 1980 he lectured at University of California, Berkeley, where he became friends with the Polish poet Czesław Miłosz, who was a professor of Slavic Languages and Literature at the school, as well as the Russian poet Joseph Brodsky. He is currently a full professor at Yale University.

Listeners: Andrzej Wolski

Film director and documentary maker, Andrzej Wolski has made around 40 films since 1982 for French television, the BBC, TVP and other TV networks. He specializes in portraits and in historical films. Films that he has directed or written the screenplay for include Kultura, which he co-directed with Agnieszka Holland, and KOR which presents the history of the Worker’s Defence Committee as told by its members. Andrzej Wolski has received many awards for his work, including the UNESCO Grand Prix at the Festival du Film d’Art.

Tags: Russia, Leningrad, Israel, Anna Akhmatova, Joseph Brodsky, Vladimir Lenin

Duration: 2 minutes, 44 seconds

Date story recorded: May/June 2011

Date story went live: 20 March 2012